2017-2018

Board 主席团

张健乔 Jianqiao Zhang

张健乔 Jianqiao Zhang

主席
President
张艺迪 Yidi Zhang

张艺迪 Yidi Zhang

副主席
Vice President
于泽宇 Zeyu Yu

于泽宇 Zeyu Yu

外联财务部部长
Finance & Fund Raising Director
朱琳 Zhu Lin

朱琳 Zhu Lin

公共宣传部部长
Public Relations Director
杜芊芊 Qianqian Du

杜芊芊 Qianqian Du

人力资源部部长
Human Resources Director
张驰 Chi Zhang

张驰 Chi Zhang

技术研发部部长
Research & Development Director
喻一雷 Yilei Yu

喻一雷 Yilei Yu

职业发展部部长
Career Development Director